ได้รับราคาพิเศษทั้งขายปลีก

และงานโครงการ

มีสิทธิในการนำชื่อและข้อมูลสำหรับติดต่อร้าน ขึ้นบน www.prezon.me

ส่งต่อลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าไปยังตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่นั้นๆ

สำหรับผู้จัดจำหน่ายให้ส่งส่งหลักฐานสมัครดังนี้

 • แบบฟอร์มการรับสมัครของบริษัทฯ [มี 4 แผ่น]
 • ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี(ถ้ามี)
 • แผนที่ตั้งบริษัท สถานที่ส่งของ และ ภาพถ่ายสถานที่ทำการ
 • หนังสือรับรองบริษัทฯ ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน(ในกรณีขอเครดิต)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ(ในกรณีขอเครดิต)
 • 10 .หนังสือรายชื่อผู้ถือหุ้น(ในกรณีขอเครดิต)
 • งบการเงินปีปัจจุบัน หรือปีล่าสุดที่มี(ในกรณีขอเครดิต)
 • อื่นๆ ถ้ามี ………………….

[ เอกสารทุกแผ่น ต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา ]

การส่งเอกสาร

รับเฉพาะทาง Email: [email protected]
และทางไปรษณี เท่านั้น(**ไม่รับทาง Fax)

 

ตัวอย่างการจ่าหน้าซองเอกสาร

กรุณาส่งถึง
ฝ่ายขาย (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย)
บริษัท เพรซออน เทคโนโลยี จำกัด
582 ซอยนาทอง 7 ถนนรัชดาภิเษก​
​เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400